Video Tag: Flexible Endoscopy

Hybrid Endolaparoscopy Enteroscopy for Cecum Angioectasia

Hybrid Endolaparoscopy is as a new field in laparoscopic surgery makes the laparoscopic surgeon more effective in diagnosis and treatment of GI bleedings.